Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘ogranicznik przepięć’

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW DR.GAŃ

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Stopień dokładności pomiarów wyraża zasadniczo ogólną ocenę przybliżeń rezultatów pomiarów do wielkości mierzonych, niezależnie od klasy błędów tłumiących w rezultatach pomiarów. W tym sensie istnieje również pojęcie wiarogodności rezultatów pomiarów, która liczy się tym więcej, im te rezultaty są bliższe mierzonym wielkościom. Klasyfikacja błędów pomiarowych pozwala wyróżnić błędy: a) systematyczne – stałe lub określone prawem zmienności (niedoskonała metoda, nieprawidłowy zestaw aparatury, nie- prawidłowe skalowanie). Błąd dopuszczalny określa instrukcja przyrządu w procentach. b) przypadkowe – wynikają z niemożliwych do wyliczenia zmian temperatury, ciśnienia, zmian napięcia w sieci zasilającej, niedoskonałości zmysłów przy odczytach itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogranicznik przepięć’

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW DR.GAŃ

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Pełny zakres obliczeń projektowych blokowych fundamentów pod maszyny o działaniu nie udarowym obejmuje: 1) obliczenie masy układu drgającego (fundamentu i maszyny lub zespołu maszyn) t położenia jego środka ciężkości oraz sprawdzenie warunku centrowania układu, w stosunku do środka ciężkości podstawy fundamentu, 2) obliczenie średniego nacisku statycznego na grunt oraz sprawdzenie warunku normowego, 3) obliczenie częstości drgań własnych bloku fundamentowego oraz sprawdzenie występowania stanów rezonansowych, 4) obliczenie wartości amplitud przemieszczeń drgań wymuszonych oraz porównanie ich z amplitudami dopuszczalnymi 5) obliczenie poszczególnych elementów konstrukcji według stanu granicznego nośności, 6) ustalenie zbrojenia fundamentu. Obliczenie amplitud drgań wymuszonych fundamentu prowadzi się zgodnie z teorią drgań bryły sztywnej na sprężystym podłożu, przy czym dopuszcza się: – pominięcie bezwładności podłoża, – przyjmowanie cech sprężystych podłoża gruntowego – pominięcie wpływu mimośrodowego rozmieszczenia mas przy mimośrodzie nie większym od 3%. W wyjątkowych przypadkach wykonywanie fundamentów pod maszyny na kesonach lub studniach zapuszczanych można do obliczeń dynamicznych przyjmować jako masę drgającą blok fundamentowy wraz z kesonem lub studnią i uwzględniać wpływ sprężystego, bocznego odporu gruntu. Fundament blokowy zaprojektowany prawidłowo powinien spełniać wymagania dotyczące stanu granicznego użytkowania, pole- gające na ograniczeniu amplitud drgań wymuszonych wywolanych charakterystycznymi obciążeniami dynamicznymi do wartości amplitud dopuszczalnych. Norma PN/B-03040 zaleca projektować fundamenty blokowe w ten sposób, aby unikać stanu rezonansu, tzn. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogranicznik przepięć’

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW DR.GAŃ

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Pomiary drgań są wykorzystywane powszechnie do diagnostyki dynamicznej istniejących budynków i budowli, przede wszystkim w zakresie oceny szkodliwości wpływów dynamicznych na konstrukcje budynków, na ludzi znajdujących się w budynkach oraz na niektóre urządzenia wrażliwe na drgania. Oceny szkodliwości wpływu drgań można dokonać na podstawie projektu normy PN/B-02170, która zawiera: kilka skal wpływów dynamicznych na budynki, skale odczuwalności drgań przez człowieka oraz tablice do oceny szkodliwości wpływów drgań na pracę maszyn, przyrządów mechanicznych, pomiarowych itp. Ocenę szkodliwości drgań i wstrząsów Ja pracujących ludzi oraz na urządzenia w budynkach można dokonać również na podstawie załącznika Z-2 podanego w normie PN-80/B-03040. W ramach działalności Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (180) opracowano również projekt normy 180-4856 oceniającej drgania budynków i ich stropów. W celu przedstawienia metody postępowania przy ocenie szkodliwości wpływów dynamicznych zamieszczono poniżej fragment ekspertyzy technicznej starego budynku przemysłowego o konstrukcji murowanej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogranicznik przepięć’

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW DR.GAŃ

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries