Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meble skandynawskie’

Metody oczyszczania scieków

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2016

Metody oczyszczania ścieków w środowisku naturalnym z podaniem krótkiej charakterystyki. Wybór sposobu oczyszczania ścieków zależy od warunków miejscowych. W miejscowościach o znacznym zagęszczeniu ludności i zabudowie rozrzuconej zakładanie pól irygowanych itp. urządzeń jest niemożliwe. Złoża zraszane i komory napowietrzania z osadem czynnym mogą być umieszczane w sąsiedztwie mieszkań i urządzenia te zajmują ok. 0,01 powierzchni potrzebnej dla pól irygowanych. Ze względu na możliwość wydzielania przykrych zapachów filtry gruntowe lub pola irygowane muszą być zakładane z dala od terenów zamieszkałych, co wiąże się z potrzebą budowy dłuższego kolektora bądź też przetłaczania ścieków na wyższy poziom. Natomiast, jak podaje Imhoff, naturalne sposoby oczyszczania ścieków są właściwsze dla małych miast-i miejscowości położonych wśród terenów rolniczych. Urządzenia te są w pracy pewniejsze niż urządzenia sztuczne, gdyż są mniej uzależnione od dobrej obsługi. Imhoff podaje, że problem podniesienia wydajności produkcji rolnej może się okazać ze względów ogólnych tak ważkim, że pójdzie się w kierunku jak najpełniejszego wykorzystania ścieków dla potrzeb rolnictwa za pomocą szerokoprzestrzennego nawodniania, nawet wówczas, gdy takie rozwiązanie będzie wymagało specjalnych dotacji. [więcej w: meble indyjskie, meble skandynawskie, meblościanki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble skandynawskie’

Metody oczyszczania scieków

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2016

Stopień dokładności pomiarów wyraża zasadniczo ogólną ocenę przybliżeń rezultatów pomiarów do wielkości mierzonych, niezależnie od klasy błędów tłumiących w rezultatach pomiarów. W tym sensie istnieje również pojęcie wiarogodności rezultatów pomiarów, która liczy się tym więcej, im te rezultaty są bliższe mierzonym wielkościom. Klasyfikacja błędów pomiarowych pozwala wyróżnić błędy: a) systematyczne – stałe lub określone prawem zmienności (niedoskonała metoda, nieprawidłowy zestaw aparatury, nie- prawidłowe skalowanie). Błąd dopuszczalny określa instrukcja przyrządu w procentach. b) przypadkowe – wynikają z niemożliwych do wyliczenia zmian temperatury, ciśnienia, zmian napięcia w sieci zasilającej, niedoskonałości zmysłów przy odczytach itp. Ocenę wpływu tych błędów można dokonać za pomocą teorii prawdpodobieństwa. Odczyty z wibrogramów można dokonać za pomocą podziałki z dokładnością odczytu 0,5 mm. Przy amplitudzie rzędu 10 mm błąd nie przekracza 5%, a przy amplitudzie rzędu 50 mm – 1%. Instrukcje fabryczne producentów urządzeń pomiarowych podają na ogół błąd systematyczny urządzenia odniesiony w procentach do zakresu mierzonych parametrów, np. 3%, 5%. Zadowalające dokładności pomiarów można uzyskać jedynie przy pomiarach prostych przebiegów harmonicznych. W przypadkach drgań złożonych, wymuszonych dużą liczbą źródeł, należy się liczyć z błędami do kilkudziesięciu procent. Do typowych błędów popełnianych w czasie pomiaru względem stałego punktu odniesienia (pomiar bezwzględny) należy wykorzystywanie łączników sprężystych wiążących czujnik z układem odniesienia bez sprawdzenia charakterystyki takiego połączenia, a także pomijanie charakterystyki dynamicznej przyjętego układu odniesienia (np. drgania rezonansowe rusztowań przyjętych jako układ odniesienia). Aparatura pomiarowa stosowana do pomiaru drgań budynków i budowli oraz wydzielonych konstrukcji budowlanych powinna umożliwiać uzyskanie dokładności do 5% zakresu pomiarowego. W przypadku małych drgań o przemieszczeniach do 10 (powinno się stosować przyrządy o dokładności nie mniejszej od 0,5 fm, a przy pomiarze częstości – nie mniejszej od 0,5 Hz). [więcej w: meble pokojowe, Meble Nowoczesne, meble skandynawskie ]

Comments Off

« Previous Entries