Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘Meble Nowoczesne’

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW DR.GAŃ

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Stopień dokładności pomiarów wyraża zasadniczo ogólną ocenę przybliżeń rezultatów pomiarów do wielkości mierzonych, niezależnie od klasy błędów tłumiących w rezultatach pomiarów. W tym sensie istnieje również pojęcie wiarogodności rezultatów pomiarów, która liczy się tym więcej, im te rezultaty są bliższe mierzonym wielkościom. Klasyfikacja błędów pomiarowych pozwala wyróżnić błędy: a) systematyczne – stałe lub określone prawem zmienności (niedoskonała metoda, nieprawidłowy zestaw aparatury, nie- prawidłowe skalowanie). Błąd dopuszczalny określa instrukcja przyrządu w procentach. b) przypadkowe – wynikają z niemożliwych do wyliczenia zmian temperatury, ciśnienia, zmian napięcia w sieci zasilającej, niedoskonałości zmysłów przy odczytach itp. Ocenę wpływu tych błędów można dokonać za pomocą teorii prawdpodobieństwa. Odczyty z wibrogramów można dokonać za pomocą podziałki z dokładnością odczytu 0,5 mm. Przy amplitudzie rzędu 10 mm błąd nie przekracza 5%, a przy amplitudzie rzędu 50 mm – 1%. Instrukcje fabryczne producentów urządzeń pomiarowych podają na ogół błąd systematyczny urządzenia odniesiony w procentach do zakresu mierzonych parametrów, np. 3%, 5%. Zadowalające dokładności pomiarów można uzyskać jedynie przy pomiarach prostych przebiegów harmonicznych. W przypadkach drgań złożonych, wymuszonych dużą liczbą źródeł, należy się liczyć z błędami do kilkudziesięciu procent. Do typowych błędów popełnianych w czasie pomiaru względem stałego punktu odniesienia (pomiar bezwzględny) należy wykorzystywanie łączników sprężystych wiążących czujnik z układem odniesienia bez sprawdzenia charakterystyki takiego połączenia, a także pomijanie charakterystyki dynamicznej przyjętego układu odniesienia (np. drgania rezonansowe rusztowań przyjętych jako układ odniesienia). Aparatura pomiarowa stosowana do pomiaru drgań budynków i budowli oraz wydzielonych konstrukcji budowlanych powinna umożliwiać uzyskanie dokładności do 5% zakresu pomiarowego. W przypadku małych drgań o przemieszczeniach do 10 (powinno się stosować przyrządy o dokładności nie mniejszej od 0,5 fm, a przy pomiarze częstości – nie mniejszej od 0,5 Hz). [więcej w: meble pokojowe, Meble Nowoczesne, meble skandynawskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Meble Nowoczesne’

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW DR.GAŃ

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Pełny zakres obliczeń projektowych blokowych fundamentów pod maszyny o działaniu nie udarowym obejmuje: 1) obliczenie masy układu drgającego (fundamentu i maszyny lub zespołu maszyn) t położenia jego środka ciężkości oraz sprawdzenie warunku centrowania układu, w stosunku do środka ciężkości podstawy fundamentu, 2) obliczenie średniego nacisku statycznego na grunt oraz sprawdzenie warunku normowego, 3) obliczenie częstości drgań własnych bloku fundamentowego oraz sprawdzenie występowania stanów rezonansowych, 4) obliczenie wartości amplitud przemieszczeń drgań wymuszonych oraz porównanie ich z amplitudami dopuszczalnymi 5) obliczenie poszczególnych elementów konstrukcji według stanu granicznego nośności, 6) ustalenie zbrojenia fundamentu. Obliczenie amplitud drgań wymuszonych fundamentu prowadzi się zgodnie z teorią drgań bryły sztywnej na sprężystym podłożu, przy czym dopuszcza się: – pominięcie bezwładności podłoża, – przyjmowanie cech sprężystych podłoża gruntowego – pominięcie wpływu mimośrodowego rozmieszczenia mas przy mimośrodzie nie większym od 3%. W wyjątkowych przypadkach wykonywanie fundamentów pod maszyny na kesonach lub studniach zapuszczanych można do obliczeń dynamicznych przyjmować jako masę drgającą blok fundamentowy wraz z kesonem lub studnią i uwzględniać wpływ sprężystego, bocznego odporu gruntu. Fundament blokowy zaprojektowany prawidłowo powinien spełniać wymagania dotyczące stanu granicznego użytkowania, pole- gające na ograniczeniu amplitud drgań wymuszonych wywolanych charakterystycznymi obciążeniami dynamicznymi do wartości amplitud dopuszczalnych. Norma PN/B-03040 zaleca projektować fundamenty blokowe w ten sposób, aby unikać stanu rezonansu, tzn. aby częstości drgań własnych sztywnej bryły fundamentowej drgającej na sprężystym podłożu różniły się od częstości drgań wymuszonych W przypadku konieczności projektowania fundamentu w strefie rezonansu należy sprawdzić wartości amplitud drgań wymuszonych, przy uwzględnieniu tłumienia drgań w run- cie. Jako strefę rezonansu przyjmuje się na ogół obszar częstości różniący się od równości o około 20%. Jeżeli projektuje się fundament pod maszynę, dla której nie można ustalić wartości sił wzbudzających (np. ze względu na uzasadniony brak danych), a znane są częstości drgań wzbudzających, to wyjątkowo można poprzestać na spełnieniu warunku, aby częstości drgań własnych fundamentu pionowe i dłuzsze wahadłowe (złożone) różniły się od częstości siły wzbudzającej maszyn co najmniej o 20. [przypisy: meble pokojowe, Meble Nowoczesne, meble skandynawskie ]

Comments Off

« Previous Entries