Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meble kawiarniane’

W Niemczech drenaz rozsaczajacy jest zalecany do oczyszczania niewielkiej ilosci scieków

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

W Niemczech drenaż rozsączający jest zalecany do oczyszczania niewielkiej ilości ścieków, przy zużytkowaniu powierzchni niezadrzewionych i pod warunkiem, że nie zostaną zakażone ujęcia wody. Sączki o średnicy 10 cm układa się na styk przykryty paskiem papy smołowej na długości dwóch trzecich obwodu. Szerokość rowów drenarskich wynosi 0,5 m, głęb. 0,6-0,9, niekiedy więcej. Sączki obsypuje się żwirem lub tłuczniem z twardego kamienia. Rozstaw sączków wynosi 2-3 m, spadek zaś 2-2,5%0. Nie należy stosować większych spadków, ponieważ wsiąkanie powinno być równomierne. Przy wyżej podanej normie niemieckiej dla odpływu 50 l/d n ścieków od mieszkańca, w gruntach piaszczystych na. 1m sączka wypada 5 l/dn ścieków, w piaskach gliniastych – 3,3 l/dn, w gldnach piaszczystych – 2,5 Jjdn. Np. dla 230 M odprowadzających 230X50 = 11 500 l/dn ścieków dla drenażu rozsączającego w piasku gliniastym potrzeba 11 500 : 3,3 = 3480 m sączkówUrządzenia przewietrzające mogą być wykonane oddzielnie dla każdego sączka, bądź też wspólnie, po połączeniu sączków rurociągiem. Cztery inne układy drenów rozsączających. Niekiedy zakładany jest dodatkowy system drenów osuszających, biegnących pośrodku drenów rozsączających i w poziomie 0,2-0,3 m niższym. W tym przypadku chroni się wody gruntowe przed zanieczyszczeniem, jednak ze względu na małą odległość 1-1,5 m, dzielącą sączki rozsączające od osuszających, stopień oczyszczania ścieków jest gorszy niż na filtrach gruntowych. Jeżeli odległość między drenami jest niewielka i zakłada się je płytko (0,3-0,4 m), wówczas wgłębne nawodnianie ściekami wstępnie oczyszczonymi może dać znaczną zwyżkę plonów. [więcej w: meble do pokoju młodzieżowego, meble kawiarniane, meble do pokoju dziecięcego ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble kawiarniane’

W Niemczech drenaz rozsaczajacy jest zalecany do oczyszczania niewielkiej ilosci scieków

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Drenaż rozsączający Drenaż rozsączający (drenaż zaskórny, filtry chłonne lub nawodnianie wgłębne) daje dobre wyniki przy oczyszczaniu małych ilości ścieków. Stosowanie tej metody jest możliwe jedynie w glebach przepuszczalnych, z nisko położonym zwierciadłem wody gruntowej i tam, gdzie istnieją odpowiednio duże tereny. Ścieki muszą być wstępnie oczyszczone, zazwyczaj w dołach gnilnych. Nawodnianie odbywa się okresowo w celu przewietrzania ciągów drenowych. Sączki co kilka kilkanaście lat należy odkopać, oczyścić z osadu i ponownie ułożyć. Wprawdzie Prawo Wodne nie wymaga zezwolenia na odprowadzenie ścieków do gruntu (art. 43, 44), jednak nie dopuszcza zanieczyszczania wód podziemnych (art, 82). Również Rozporządzenie z dn. 21. VII. 61 wymaga aby odprowadzenie ścieków do ziemi (§ 55) odpowiadało Rozporządzeniu z dn. 28. II. 62 . Normy szwajcarskie wymagają; aby poziom wody gruntowej, znajdował się co najmniej 5 m poniżej powierzchni wsączania, aby w promieniu co J najmniej 500 m nie było żadnego ujęcia wody gruntowej lub źródlanej, wreszcie-aby dopływ ścieków do sączków odbywał się z przerwami, przy zastosowaniu dozowników wywrotkowych lub innych o działaniu okresowym. [podobne: meble kawiarniane, meble do sypialni, meble do pokoju młodzieżowego ]

Comments Off

« Previous Entries