Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meble do sypialni’

Obciazenie filtrów gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Obciążenie filtrów gruntowych może być w przybliżeniu obliczone na podstawie BZT20 ścieków, przy założeniu, że tlen będzie wykorzystany w 50o/(f . Ciężar 1 m powietrza w przeciętnych warunkach atmosferycznych wy nosi 1250 G, a zawartość w nim tlenu 280 G = 0,2B kG. Na powierzchni 1 ha filtru gruntowego, po zalewie raz na dobę, zapas powietrza do głębokości l m wynosi 200J0, a objętość: 10000,1,0, 20%= 2000 m. W objętości tej zawartość tlenu: 2000 0,28 = 560 kG. Tlen ten może być wykorzystany w 50%, co stanowi 280 kG/ha. BZT5 ścieków bytowo-gospodarczych, po oczyszczeniu w osadnikach wynosi 35 G/M i dn BZT20 = ,1,46 BZ:. rs, ,skąd ilość mieszkańców od których ścieki mogą być oczyszczone na 1 ha filtru gruntowego wynosi: 28Q -10005000 M 35 •1,46 v -Szyszkin i współautorzy podają przybliżoną metodę obliczenia obciążenia filtru gruntowego na podstawie zdolności utleniania gruntu (ZU). Powierzchnię filtru określą wzór: F =, (BZTs-BZT,)Q m gdzie: BZTs – biochemiczne zapotrzebowanie tlenu ścieków nie oczyszczonych, . [przypisy: meble do sypialni, meble do pokoju młodzieżowego, meble indyjskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble do sypialni’

Obciazenie filtrów gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Drenaż rozsączający Drenaż rozsączający (drenaż zaskórny, filtry chłonne lub nawodnianie wgłębne) daje dobre wyniki przy oczyszczaniu małych ilości ścieków. Stosowanie tej metody jest możliwe jedynie w glebach przepuszczalnych, z nisko położonym zwierciadłem wody gruntowej i tam, gdzie istnieją odpowiednio duże tereny. Ścieki muszą być wstępnie oczyszczone, zazwyczaj w dołach gnilnych. Nawodnianie odbywa się okresowo w celu przewietrzania ciągów drenowych. Sączki co kilka kilkanaście lat należy odkopać, oczyścić z osadu i ponownie ułożyć. Wprawdzie Prawo Wodne nie wymaga zezwolenia na odprowadzenie ścieków do gruntu (art. 43, 44), jednak nie dopuszcza zanieczyszczania wód podziemnych (art, 82). Również Rozporządzenie z dn. 21. VII. 61 wymaga aby odprowadzenie ścieków do ziemi (§ 55) odpowiadało Rozporządzeniu z dn. 28. II. 62 . Normy szwajcarskie wymagają; aby poziom wody gruntowej, znajdował się co najmniej 5 m poniżej powierzchni wsączania, aby w promieniu co J najmniej 500 m nie było żadnego ujęcia wody gruntowej lub źródlanej, wreszcie-aby dopływ ścieków do sączków odbywał się z przerwami, przy zastosowaniu dozowników wywrotkowych lub innych o działaniu okresowym. [podobne: meble kawiarniane, meble do sypialni, meble do pokoju młodzieżowego ]

Comments Off

« Previous Entries