Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meble do pokoju młodzieżowego’

Obciazenie filtrów gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Obciążenie filtrów gruntowych może być w przybliżeniu obliczone na podstawie BZT20 ścieków, przy założeniu, że tlen będzie wykorzystany w 50o/(f . Ciężar 1 m powietrza w przeciętnych warunkach atmosferycznych wy nosi 1250 G, a zawartość w nim tlenu 280 G = 0,2B kG. Na powierzchni 1 ha filtru gruntowego, po zalewie raz na dobę, zapas powietrza do głębokości l m wynosi 200J0, a objętość: 10000,1,0, 20%= 2000 m. W objętości tej zawartość tlenu: 2000 0,28 = 560 kG. Tlen ten może być wykorzystany w 50%, co stanowi 280 kG/ha. BZT5 ścieków bytowo-gospodarczych, po oczyszczeniu w osadnikach wynosi 35 G/M i dn BZT20 = ,1,46 BZ:. rs, ,skąd ilość mieszkańców od których ścieki mogą być oczyszczone na 1 ha filtru gruntowego wynosi: 28Q -10005000 M 35 •1,46 v -Szyszkin i współautorzy podają przybliżoną metodę obliczenia obciążenia filtru gruntowego na podstawie zdolności utleniania gruntu (ZU). Powierzchnię filtru określą wzór: F =, (BZTs-BZT,)Q m gdzie: BZTs – biochemiczne zapotrzebowanie tlenu ścieków nie oczyszczonych, . [przypisy: meble do sypialni, meble do pokoju młodzieżowego, meble indyjskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble do pokoju młodzieżowego’

Obciazenie filtrów gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

W Niemczech drenaż rozsączający jest zalecany do oczyszczania niewielkiej ilości ścieków, przy zużytkowaniu powierzchni niezadrzewionych i pod warunkiem, że nie zostaną zakażone ujęcia wody. Sączki o średnicy 10 cm układa się na styk przykryty paskiem papy smołowej na długości dwóch trzecich obwodu. Szerokość rowów drenarskich wynosi 0,5 m, głęb. 0,6-0,9, niekiedy więcej. Sączki obsypuje się żwirem lub tłuczniem z twardego kamienia. Rozstaw sączków wynosi 2-3 m, spadek zaś 2-2,5%0. Nie należy stosować większych spadków, ponieważ wsiąkanie powinno być równomierne. Przy wyżej podanej normie niemieckiej dla odpływu 50 l/d n ścieków od mieszkańca, w gruntach piaszczystych na. 1m sączka wypada 5 l/dn ścieków, w piaskach gliniastych – 3,3 l/dn, w gldnach piaszczystych – 2,5 Jjdn. Np. dla 230 M odprowadzających 230X50 = 11 500 l/dn ścieków dla drenażu rozsączającego w piasku gliniastym potrzeba 11 500 : 3,3 = 3480 m sączkówUrządzenia przewietrzające mogą być wykonane oddzielnie dla każdego sączka, bądź też wspólnie, po połączeniu sączków rurociągiem. Cztery inne układy drenów rozsączających. Niekiedy zakładany jest dodatkowy system drenów osuszających, biegnących pośrodku drenów rozsączających i w poziomie 0,2-0,3 m niższym. W tym przypadku chroni się wody gruntowe przed zanieczyszczeniem, jednak ze względu na małą odległość 1-1,5 m, dzielącą sączki rozsączające od osuszających, stopień oczyszczania ścieków jest gorszy niż na filtrach gruntowych. Jeżeli odległość między drenami jest niewielka i zakłada się je płytko (0,3-0,4 m), wówczas wgłębne nawodnianie ściekami wstępnie oczyszczonymi może dać znaczną zwyżkę plonów. [więcej w: meble do pokoju młodzieżowego, meble kawiarniane, meble do pokoju dziecięcego ]

Comments Off

« Previous Entries