Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meble do pokoju dziecięcego’

W Niemczech drenaz rozsaczajacy jest zalecany do oczyszczania niewielkiej ilosci scieków

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

W Niemczech drenaż rozsączający jest zalecany do oczyszczania niewielkiej ilości ścieków, przy zużytkowaniu powierzchni niezadrzewionych i pod warunkiem, że nie zostaną zakażone ujęcia wody. Sączki o średnicy 10 cm układa się na styk przykryty paskiem papy smołowej na długości dwóch trzecich obwodu. Szerokość rowów drenarskich wynosi 0,5 m, głęb. 0,6-0,9, niekiedy więcej. Sączki obsypuje się żwirem lub tłuczniem z twardego kamienia. Rozstaw sączków wynosi 2-3 m, spadek zaś 2-2,5%0. Nie należy stosować większych spadków, ponieważ wsiąkanie powinno być równomierne. Przy wyżej podanej normie niemieckiej dla odpływu 50 l/d n ścieków od mieszkańca, w gruntach piaszczystych na. 1m sączka wypada 5 l/dn ścieków, w piaskach gliniastych – 3,3 l/dn, w gldnach piaszczystych – 2,5 Jjdn. Np. dla 230 M odprowadzających 230X50 = 11 500 l/dn ścieków dla drenażu rozsączającego w piasku gliniastym potrzeba 11 500 : 3,3 = 3480 m sączkówUrządzenia przewietrzające mogą być wykonane oddzielnie dla każdego sączka, bądź też wspólnie, po połączeniu sączków rurociągiem. Cztery inne układy drenów rozsączających. Niekiedy zakładany jest dodatkowy system drenów osuszających, biegnących pośrodku drenów rozsączających i w poziomie 0,2-0,3 m niższym. W tym przypadku chroni się wody gruntowe przed zanieczyszczeniem, jednak ze względu na małą odległość 1-1,5 m, dzielącą sączki rozsączające od osuszających, stopień oczyszczania ścieków jest gorszy niż na filtrach gruntowych. Jeżeli odległość między drenami jest niewielka i zakłada się je płytko (0,3-0,4 m), wówczas wgłębne nawodnianie ściekami wstępnie oczyszczonymi może dać znaczną zwyżkę plonów. [więcej w: meble do pokoju młodzieżowego, meble kawiarniane, meble do pokoju dziecięcego ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble do pokoju dziecięcego’

W Niemczech drenaz rozsaczajacy jest zalecany do oczyszczania niewielkiej ilosci scieków

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Stosując różne przeszkody przy przepływie można kierować ścieki w rozmaitych kierunkach, aby nawodnianie było możliwie równomierne. Poza tym drzewa mogą być nawodniane za pomocą bruzd-rowów. Podczas długotrwałych, mroźnych i śnieżnych zim obciążenie roczne powierzchni zadrzewionych może być znacznie większe niż zaprojektowane. Dlatego należy dobierać gatunki drzew dobrze znoszące zmianę warunków wodnych, nawet w ciągu dłuższego czasu. Nawodnianie ściekami użytków leśnych i plantacji topoli pozwala uzyskać wysokie przyrosty cennej masy drewna i zapewnić stały i całoroczny odbiór ścieków. Pola nawodniane powinny obejmować: a. Łąki i pastwiska o powierzchni ok. 60-80% całego obszaru nawodnianego. Użytki te mogą być nawodniane przez 9-10 miesięcy w roku. b. Grunty orne o powierzchni od 10 do 30010, całego obszaru. Grunty te przyjmą ścieki przede wszystkim w okresie późnej jesieni i zimy. c. Uprawy drzew leśnych i topoli, od 10 do- 25010, które przyjmą ścieki w okresie słot, mrozów, wysokich śniegów, świąt itp. , razem w ciągu 35-90 dni w roku. [hasła pokrewne: meble pokojowe, Meble Nowoczesne, meble do pokoju dziecięcego ]

Comments Off

« Previous Entries