Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

PRZEPROWADZENIE POMIARÓW I OCENA WYNIKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Prace pomiarowe są zawsze poprzedzane oględzinami wstępnymi obiektu będącego przedmiotem badań. Podczas takich oględzin dokonuje się próbnego uruchomienia urządzeń mechanicznych wraz ze wstępną oceną rodzaju i wielkości drgań badane- go obiektu. Na podstawie tej oceny ustala się liczbę i rozmieszczenie stanowisk pomiarowych oraz program i zakres ba- dań. Prace wstępne obejmują również wybór i przygotowanie aparatury pomiarowej z jej skalowaniem, wzorcowaniem itp. Po ustaleniu sposobu rejestracji badanych drgań określa się wstępnie szybkość przesuwu taśmy, wielkość wzmocnienia, za- pis podstawy czasu itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

FUNDAMENTY BLOKOWE POD MASZYNY NIEUDAROWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Fundamenty blokowe pod maszyny nieudarowe stanowią dość dużą i urozmaiconą grupę konstrukcji przemysłowych obciążonych dynamicznie t spotykanych stosunkowo najczęściej. Projektuje się je przede wszystkim jako fundamenty pod różne maszyny o ruchu obrotowym (silniki, prądnice elektryczne, pompy, wentylatory, sprężarki rotacyjne itp.) oraz o ruchu posuwisto- zwrotnym (sprężarki i pompy tłokowe, silniki spalinowe). Wielkość fundamentu pod maszynę powinna być ustalona tak, żeby wysokość bloku fundamentowego była jak najmniejsza, przy czym powinny być spełnione niżej podane warunki: a) Grubość płyty dennej największego zagłębienia w fundamencie powinna wynosić co najmniej a > 20 cm, (najmniejszy wymiar zagłębienia w planie). Najmniejszy odstęp od spodu fundamentu do końca najdłuższych śrub fundamentowych powinien wynosić 15 cm, przy czym przy wykonywaniu podłoża z chudego betonu pod fundamentem i braku wody gruntowej dostateczną osłoną jest to podłoże. W celu zmniejszenia głębokości posadowienia fundamentu należy dążyć, w porozumieniu z dostawcą maszyn, do zmniejszenia głębokości zagłębień i kanałów, a także długości śrub kotwiących (fundamentowych) maszyny b) Długość śrub kotwowych należy przy tym ustalać na podstawie obliczenia: a) wytrzymałości konstrukcji fundamentu (w przypadku śrub mocowanych do płyt kotwowych), b) sił przyczepności zaprawy cementowej do śruby (w przypadku obsadzania śrub w studzienkach wypełnianych zaprawą cementową) W obu przypadkach zakotwienie śrub w fundamencie powinno mieć zdolność przeniesienia siły co najmniej równej sile wynikającej z wytrzymałości na rozerwanie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zakres pomiarów drgań

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zakres pomiarów drgań musi być dostosowany do celu i przedmiotu prowadzonych badań. Rozróżnia się następujące rodzaje pomiarów drgań: kompletne, skrócone, doraźne. Kompletny pomiar drgań powinien obejmować wyznaczenie trzech składowych amplitud wybranych parametrów drgań i towarzyszących im części poszczególnych kondygnacji budynku (lub innych wybranych punktów konstrukcji) oraz wzajemnych zależności między nimi przez zsynchronizowaną rejestrację drgań na taśmie urządzenia rejestrującego. Pomiary powinny być wykonane w czasie występowania drgań reprezentatywnych, możliwie największych. Jako wynik pomiarów podaje się zestawienie wartości największych amplitud drgań (przemieszczeń, przyspieszeń, towarzyszących im częstości oraz charakterystycznych przebiegów z ich wzajemnym związkiem w czasie ). Read the rest of this entry »

Comments Off

POMIARY ORGAN JAKO PODSTAWA OCENY SZKODLIWOŚCI WPŁYWÓW DYNAMICZNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

RODZAJ I ZAKRES POMIARÓW W zależności od rodzaju mierzonych parametrów należy dobrać odpowiednio rodzaj i zakres przyrządów pomiarowych. Przy konieczności dokonania szczegółowych analiz pomiarowych należy stosować przyrządy umożliwiające wierną rejestrację przebiegów badanych zjawisk. W innych przypadkach mogą wystarczyć przyrządy umożliwiające dokonanie bezpośrednich odczytów chwilowych, największych lub średnich. Ze względu na przyjęty układ odniesienia, przy badaniach drgań określonego punktu konstrukcji lub podłoża, rozróżnia się dwie podstawowe zasady pomiaru: pomiar przemieszczenia, prędkości lub przyspieszenia danego punktu względem praktycznie nieruchomego układu odniesienia, – pomiar tych samych parametrów drgań określonego punktu względem masy dodatkowej specjalnego układu mechanicznego, zastosowanego w czujniku urządzenia pomiarowego (przyrządy inercyjne lub sejsmiczne. W budownictwie, nie tylko przemysłowym, spotykamy się z drganiami mechanicznymi różnych rodzajów i o różnych zakresach częstości występują przypadki działania drgań ciągłych okresowych i nie okresowych oraz wstrząsów, czyli drgań krótko- trwałych. Read the rest of this entry »

Comments Off

PRZYKŁAD OBLICZEŃ DYNAMICZNYCH FUNDAMENTU BLOKOWEGO POD SPRĘŻARKĘ TŁOKOWĄ

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Na fundamencie blokowym posadowionym bezpośrednio na gruncie należy ustawić sprężarkę powietrzną. Sprężarka tłokowa, o pionowym układzie cylindrów, dwustopniowa, jest przystosowana do bezpośredniego napędu silnikiem elektrycznym. Silnik i sprężarka znajdują się na wspólnej ramie podstawy. Blok fundamentowy ma być wykonany z betonu klasy B-150 zbrojonego prętami stalowymi Al (st3SX). Grunt, na którym projektuje się posadowienie fundamentu, stanowią piaski pylaste i drobnoziarniste, średnio zagęszczone w stanie mało wilgotnym. Read the rest of this entry »

Comments Off

FUNDAMENTY BLOKOWE POD MASZYNY O DZIAŁANIU UDAROWYM

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Fundamenty pod maszyny o działaniu udarowym są najczęściej żelbetowymi fundamentami blokowymi ustawionymi bezpośrednio na gruncie lub za pośrednictwem wibroizolacji (w żelbetowej skrzyni osłaniającej). Najbardziej typowymi maszynami o działaniu udarowym są młoty mechaniczne do kucia matrycowego lub swobodnego. Młoty pracują w taki sposób, że energia kinetyczna spadającego bijaka oraz związanych z nim części przetwarza się na pracę odkształcenia plastycznego materiału odkuwki ułożonego na kowadle. Energia uderzenia przekazuje się z kowadła przez podkładkę sprężystą na blok, fundamentowy i dalej na podłoże gruntowe. W celu zmniejszenia sił zakłócających, przekazywanych na podłoże gruntowe przez blok fundamentowy, umieszcza się go w specjalnej skrzyni osłaniającej i ustawia na wibroizolatorach. Read the rest of this entry »

Comments Off

PRZYKŁAD OBUCZENIA FUNDAMENTU BLOKOWEGO POD POMPĘ WIROWĄ

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW POMIARÓW DO OCENY SZKODLlWOSCI WPŁYWÓW DYNAMICZNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Pomiary drgań są wykorzystywane powszechnie do diagnostyki dynamicznej istniejących budynków i budowli, przede wszystkim w zakresie oceny szkodliwości wpływów dynamicznych na konstrukcje budynków, na ludzi znajdujących się w budynkach oraz na niektóre urządzenia wrażliwe na drgania. Oceny szkodliwości wpływu drgań można dokonać na podstawie projektu normy PN/B-02170, która zawiera: kilka skal wpływów dynamicznych na budynki, skale odczuwalności drgań przez człowieka oraz tablice do oceny szkodliwości wpływów drgań na pracę maszyn, przyrządów mechanicznych, pomiarowych itp. Ocenę szkodliwości drgań i wstrząsów Ja pracujących ludzi oraz na urządzenia w budynkach można dokonać również na podstawie załącznika Z-2 podanego w normie PN-80/B-03040. W ramach działalności Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (180) opracowano również projekt normy 180-4856 oceniającej drgania budynków i ich stropów. W celu przedstawienia metody postępowania przy ocenie szkodliwości wpływów dynamicznych zamieszczono poniżej fragment ekspertyzy technicznej starego budynku przemysłowego o konstrukcji murowanej. Read the rest of this entry »

Comments Off

ZASADY OBLICZANIA FUNDAMENTÓW BLOKOWYCH POSADOWIONYCH NA PODŁOŻU GRUNTOWYM

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Pełny zakres obliczeń projektowych blokowych fundamentów pod maszyny o działaniu nie udarowym obejmuje: 1) obliczenie masy układu drgającego (fundamentu i maszyny lub zespołu maszyn) t położenia jego środka ciężkości oraz sprawdzenie warunku centrowania układu, w stosunku do środka ciężkości podstawy fundamentu, 2) obliczenie średniego nacisku statycznego na grunt oraz sprawdzenie warunku normowego, 3) obliczenie częstości drgań własnych bloku fundamentowego oraz sprawdzenie występowania stanów rezonansowych, 4) obliczenie wartości amplitud przemieszczeń drgań wymuszonych oraz porównanie ich z amplitudami dopuszczalnymi 5) obliczenie poszczególnych elementów konstrukcji według stanu granicznego nośności, 6) ustalenie zbrojenia fundamentu. Obliczenie amplitud drgań wymuszonych fundamentu prowadzi się zgodnie z teorią drgań bryły sztywnej na sprężystym podłożu, przy czym dopuszcza się: – pominięcie bezwładności podłoża, – przyjmowanie cech sprężystych podłoża gruntowego – pominięcie wpływu mimośrodowego rozmieszczenia mas przy mimośrodzie nie większym od 3%. W wyjątkowych przypadkach wykonywanie fundamentów pod maszyny na kesonach lub studniach zapuszczanych można do obliczeń dynamicznych przyjmować jako masę drgającą blok fundamentowy wraz z kesonem lub studnią i uwzględniać wpływ sprężystego, bocznego odporu gruntu. Fundament blokowy zaprojektowany prawidłowo powinien spełniać wymagania dotyczące stanu granicznego użytkowania, pole- gające na ograniczeniu amplitud drgań wymuszonych wywolanych charakterystycznymi obciążeniami dynamicznymi do wartości amplitud dopuszczalnych. Norma PN/B-03040 zaleca projektować fundamenty blokowe w ten sposób, aby unikać stanu rezonansu, tzn. Read the rest of this entry »

Comments Off

Sila pociagowa sredniego konia roboczego

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Dla wewnętrznych robót w gospodarstwie wykorzystywany jest najczęściej zaprzęg jednokonny. Nośność takiego zaprzęgu waha się najczęściej w granicach od 400 do 500 kg przy szybkości przewożenia równej 1,0-1,9 misek. Siła pociągowa średniego konia roboczego wynosi 50 do 55 kg. Wozy konne mogą być jedno- lub parokonne. Najbardziej są rozpowszechnione uniwersalne, jednokonne wozy OCh-l i OCh-2 oraz parokonny wóz PCh-2 . Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »